آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
سودایران»

آباکوس

آموزش دوره ABAQUS

سرفصل های دوره ABAQUS تعیین خواص مواد نحوه اسمبل کردن قطعات و قیودگذاری هندسی نحوه آنالیز مدل نحوه بر همکنش سطح ها نحوه بار گذاری نحوه وارد شدن نیروها ایجاد شرایط...

مجتمع آموزشی نخبگان - کرمانشاه -

0.0231